November 9 @ 15:00
15:00 — 15:30 (30′)

Day 2 | 9 Nov 2022 | STRATEGY + ORGANISATION