November 22 @ 18:00
18:00 — 19:00 (1h)

Day 1 | 8 Nov 2022 | Plenum evening