November 9 @ 10:30
10:30 — 11:00 (30′)

Day 2 | 9 Nov 2022| Plenum