November 9 @ 09:25
09:25 — 09:45 (20′)

Day 2 | 9 Nov 2022| Plenum