November 8 @ 13:00
13:00 — 13:30 (30′)

Day 1 | 8 Nov 2022 | Plenum